Lietošanas noteikumi

 
  1. Lietotie termini:

1.1. Pakalpojuma sniedzējs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Adrenalīns”, vienotās reģistrācijas numurs 40003485066, juridiskā adrese – Augusta Deglava iela 126 – 45, Rīga, LV-1082, Latvija, e-pasts: [email protected].

1.2. Klients – Pakalpojuma sniedzēja Dāvanu kartes pircējs, fiziskā persona, kura elektroniskā veidā apstiprinājusi, ka piekrīt Lietošanas noteikumiem.

1.3. Lietošanas noteikumi – šie Pakalpojuma sniedzēja klientu pašapkalpošanās sistēmas lietošanas noteikumi.

1.4. Līgums – pamatojoties uz Klienta Pirkumu Sistēmā, Pakalpojuma sniedzēja un Klienta noslēgtais distances līgums par Sistēmas izmantošanu.

1.5. Dāvanu karte – dokuments, kas sniedz tiesības Klientam Dāvanu kartes Derīguma termiņa laikā saņemt Dāvanu kartē noteikto pakalpojumu. Dāvanu kartes Rezervācijas kods ir vienīgais Dāvanu kartes noteiktā pakalpojuma pasūtījuma un apmaksas apliecinošais dokuments.

1.6. Rezervācijas kods – unikāla ciparu un/vai burtu kombinācija, pēc kuras Pakalpojuma sniedzējs var pārbaudīt Dāvanu kartes autentiskumu un Derīguma termiņu.

1.7. Derīguma termiņš – dāvanu kartes izlietošanas derīguma termiņš ir 1 (viens) kalendārais gads no pirkuma veikšanas brīža, kura laikā Pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt Dāvanu kartē norādīto pakalpojumu.

1.8. Pirkums Sistēmā – Pirkuma formas aizpildīšana, nepieciešamo datu ievadīšana, piekrišana Lietošanas noteikumiem un citu darbību kopums, kuru veikšana ir priekšnoteikums Sistēmas izmantošanai.

1.9. Sistēma – Pakalpojuma sniedzēja klientu interneta pašapkalpošanās sistēma, kura pieejama interneta vietnē www.adrenalins.lv un ar kuru tiek nodrošināta iespēja Klientiem iegādāties dāvanu kartes tiešsaistē un iegūt informāciju par lidojumiem ar paraplānu tandēmā ar instruktoru.

 

  1. Līguma priekšmets.

2.1. Līguma ietvaros Klients pasūta un Pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt Klientam ar Sistēmu saistītos pakalpojumus, bet Klients apņemas izmantot Sistēmu atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem.

 

  1. Dokumenta mērķis.

3.1. Šo Lietošanas noteikumu mērķis ir sniegt Klientam informāciju par Sistēmas lietošanas noteikumiem un noteikt Klienta un Pakalpojuma sniedzēja attiecības uz Sistēmas lietošanu.

3.2. Veicot Pirkumu Sistēmā, Klienta pienākums ir pienācīgi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem. Klients apstiprina, ka veicot Pirkumu Sistēmā un turpmāk tā iesniegtie dati ir patiesi, spēkā esoši un pilnīgi.

 

  1. Vispārējie noteikumi.

4.1. Klienta Pirkums fiziskām personām notiek elektroniskā veidā, apstiprinot Lietošanas noteikumus.

4.2. Ar sistēmu saistītie pakalpojumi ir pieejami 24 stundas diennaktī:

4.2.1. ja vien to neliedz no Pakalpojuma sniedzēja neatkarīgi apstākļi;

4.2.2. ja netiek veikti Sistēmas profilakses darbi vai darbi, kas saistīti ar Sistēmas uzlabošanu.

4.3. Informāciju par Sistēmā pieejamiem pakalpojumiem un to sniegšanas kārtību, kā arī par spēkā esošajiem Lietošanas noteikumiem Klients var saņemt 10.3. punktā noteiktajā kārtībā.

 

  1. Klienta saistības.

5.1. Klients apņemas:

5.1.1. iepērkoties Sistēmā, sniegt patiesu informāciju un nekavējoties paziņot Pakalpojuma sniedzējam par jebkurām izmaiņām tā sniegtajā informācijā;

5.1.2. nodrošināt savu iekārtu (datora) atbilstību Sistēmas pakalpojumu saņemšanas minimālajām prasībām;

5.2. Klients ir atbildīgs par izvēlēto un sistēmā norādīto e-pasta adreses pareizību un sava e-pasta pieejamību un drošību.

5.4. Piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, Klients apliecina, ka tas piekrīt tā sniegto personas datu apstrādei ar Sistēmu saistīto pakalpojumu sniegšanu un Preču pārdošnu.

5.5. Klientam ir tiesības:

5.5.1. nosūtīt Pakalpojuma sniedzējam informāciju par pamanītajām nepilnvērtībām vai neprecizitātēm sistēmā;

5.5.2. netraucēti izmantot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

 

  1. Pakalpojuma sniedzēja saistības.

6.1. Pakalpojuma sniedzējs apņemas:

6.1.1. identificēt Klientu Sistēmā atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem;

6.1.2. nodrošināt ar Sistēmu saistīto pakalpojumu sniegšanu un preču pārdošanu Klientam saskaņā ar šiem noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

6.1.3. nekavējoties nosūtīt uz Klienta norādīto e-pasta adresi dāvanu karti un rēķinu elektroniski, pēc dāvanu kartes iegādes;

6.1.4. nosūtīt Klientam jaunumus, ja Klients uz tādiem ir parakstījies;

6.2. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs, ja Klients nesaņem Pakalpojuma sniedzēja nosūtīto informāciju uz Klienta norādīto e-pasta adresi. Informācija tiek uzskatīta par nosūtītu Klientam ar tā nosūtīšanas brīdi.

6.3. Pakalpojuma sniedzējs apņemas ievērot fizisko personu datu aizsardzību regulējošos normatīvos aktus. Klienta dati bez to piekrišanas netiks nodoti trešajām personām.

 

  1. Līguma termiņš un tā izbeigšana.

7.1. Līgums stājas spēkā pēc klienta veiktā Pirkuma Sistēmā un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.

7.2. Klientam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pakalpojuma sniedzējam 10.3. punktā noteiktajā kārtībā. Šādā gadījumā Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pieprasīt no Klienta papildus datus par Klientu.

7.4. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu:

7.4.1. nekavējoties, bez brīdinājuma, ja Klients pārkāpj šos Lietošanas noteikumus.

 

  1. Atteikuma tiesības.

8.1. Klietns var izmantot atteikuma tiesības saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.255.

 

  1. Dāvanu kartes apmaksa.

9.1. Apmaksas veidi:

9.1.1. Maksājums ar Swedbank, Citadele, SEB, Norvik banka internetbanku starpniecību;

9.1.2. Maksājums ar VISA vai MasterCard kartēm.

9.2. Pasūtījuma veikšanas brīdī Jūs tiksiet pāradresēts uz izvēlētās bankas maksājuma vietni ar automātiski sagatavotu maksājumu apstiprināšanai. Veiksmīga maksājuma gadījumā Jūsu pasūtījums tiks nekavējoties apstiprināts un Jūs saņemsiet pasūtījuma un maksājuma apstiprinājumu.

9.3. Visu maksājumu apstrādi veic AS “LatCard”. Detalizētāku informāciju par maksājumu drošību varat izlasīt www.latcard.lv

 

  1. 10. Citi noteikumi.

10.1. Elektroniski sagatavotajiem dokumentiem ir tāds pats spēks, kā rakstveidā noformētiem.

10.2. Klienta elektroniskā piekrišana šiem Lietošanas noteikumiem apliecina, ka Klients ir pilnīgi iepazinies ar Līguma noteikumiem, saprot tos un tiem piekrīt.

10.3. Iegūt detalizētāku un Sistēmā pieejamo pakalpojumu aprakstu, paziņot par vienpusēju izbeigšanu, kā arī risināt citus ar Līgumu saistītus jautājumus Klients var:

10.3.1. sūtot e-pastu uz [email protected] un zvanot pa informatīvo maksas tālruni +371 25547550

Made by kalichava